Skip to main content

BASES DE PROMOCIÓ – SORTEIG COLLAR

 

Comín – joieria creativa, en endavant referida com a COMÍN, amb les seguents dades legals: Luís Comín Vilajosana, Avinguda Mistral 66, 08015 Barcelona, 35005367B, realitzarà una promoció especial entre les persones que segueixin el perfil d’Instagram de la marca @comin_joieria_creativa, donguin like a la foto de la promoció, la comparteixin a les seves stories i fagin un comentari mencionant 2 amics/gues. Entre tots els participants es realitzarà un sorteig d’un collar de plata, or groc i una ametista.

 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1 Temporal

La promoció s’inicia el dia 27 de febrer de 20234 i finalitzarà el 8 de març de 2024. COMÍN es reserva el dret a cancel·lar anticipadament aquesta promoció o prolongar-la en el temps, en cas de concórrer causes que així ho justifiquin i prèvia comunicació a la aplicació habilitada per a aquesta promoció.

1.2 Personal

La comunicació es farà a nivell nacional. Podran participar-hi totes les persones majors que resideixin legalment a l’estat espanyol.
Queda fora de la promoció tot aquell participant que faciliti dades falses o no veraces, o que, en general, no compleixi el que disposen aquestes bases.

1.3 Territorial
Aquesta promoció serà vàlida a tot el territori nacional.

 

2. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L´acció promocional es donarà a conèixer a través del perfil d´INSTAGRAM de @comin_joieria_creativa.

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ

Durant el període de durada de la Promoció, COMÍN, a través del perfil d’INSTAGRAM @comin_joieria_creativa, publicarà el post del sorteig el dia 27 de febrer de 2024 i els usuaris podran participar-hi fins al 8 de març de 2024 inclòs.

 

4. MECÀNICA PROMOCIONAL

Per participar vàlidament en l’acció promocional, els usuaris hauran de complir els passos consignats a la present clàusula:
1- Seguir el perfil d’INSTAGRAM @comin_joieria_creativa
2- Donar like a la foto de la promoció i compartir-la a les seves stories
3- Fer un comentari mencionant 2 o més amics/gues
L’usuari podrà participar tantes vegades com vulgui, dins del període del sorteig indicat anteriorment. L’usuari haurà de seguir les indicacions establertes per a la participació. La participació simple implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.
Dentre tots els participants que compleixin amb els criteris de participació especificats en els punts anteriors, s’escollirà, mitjançant sorteig aleatori a través de la plataforma WASK INC., al guanyador.
El premi consistirà en un collar de plata, or groc i una ametista.
El canal on s’anunciarà tant l’acció promocional com el guanyador són els establerts en aquestes bases i no es farà ús de cap altre mitjà escrit o oral.

 

5. PARTICIPACIÓ I PREMI

5.1 Un cop finalitzat el període de participació, el 8 de març de 2024 a les 23:59 h, dentre tots els participants que compleixin amb els criteris de participació especificats en els punts anteriors, COMÍN realitzarà el sorteig per escollir els 1 guanyador . Per fer el sorteig COMÍN utilitzarà el perfil d’INSTAGRAM del participant, així com el comentari que hagi realitzat per efectuar la seva participació.

5.2 Queda prohibida la comercialització i/o venda del premi directament o indirectament i per qualsevol mitjà. Així mateix, en cap cas no es podrà bescanviar el premi pel seu valor en metàl·lic o per un altre premi diferent.

 

6. CONTACTE AMB EL SELECCIONAT

6.1 COMÍN es posarà en contacte amb el seleccionat per missatge el dia 9 de març per informar-lo que ha estat seleccionat. Així mateix, a través de missatge privat, l’usuari guanyador haurà d’acceptar el premi. Un cop realitzat aquest contacte, podrà venir a la nostra botiga física (no la botiga online) situada a AV. MISTRAL 66, 08015 BARCELONA per recollir el premi.

6.2 Si realitzades les gestions de localització, i transcorreguts tres (3) dies naturals des de l’intent de contactar amb el/la seleccionat/da, o per qualsevol causa aliena a COMÍN, no es pot contactar amb el/la seleccionat/da, COMÍN designarà la següent reserva, i així successivament.

6.3 En cas que, per qualsevol causa o motiu, la persona seleccionada renunciï, no pugui acceptar el premi, no compleixi les presents bases, no fos possible contactar-hi, se’n designaran un màxim de dos (2) reserves i en cas que cap d’aquests ho accepti, quedarà el premi desert. La selecció de les reserves es farà, així mateix, seguint els criteris aplicats per a l’elecció del primer guanyador i s’escollirà el primer en el cas que el guanyador no pugui rebre el premi per qualsevol dels motius abans esmentats.

6.4 COMÍN es reserva el dret a modificar, per raons justificades, les dates de publicació del guanyador, cosa que serà comunicada als participants.

 

7. ADMINISTRACIÓ DE LA PROMOCIÓ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INSTAGRAM

7.1 La plataforma INSTAGRAM no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció de COMÍN, ni hi està associada, per la qual cosa el participant no tindrà cap tipus de vinculació amb la plataforma esmentada.

7.2 En cas que la promoció s’hagi realitzat a través d’INSTAGRAM, COMÍN informarà els participants de qualsevol extrem i/o circumstància relacionada amb aquesta promoció a través de la plataforma corresponent.

 

8. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER MAL FUNCIONAMENT DE LA XARXA

COMÍN queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa d’internet o xarxes socials, o en cas de la incorrecta transmissió de continguts que impedeixi el desenvolupament normal de la promoció per causes alienes a COMÍN i especialment per actes externs de mala fe.

 

9. ACCEPTACIÓ DE BASES

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de les mateixes comportarà l’exclusió del participant, i com a conseqüència d’aquesta, COMÍN quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb dit participant.
Els participants accepten el criteri de COMÍN quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la mateixa.

 

10. DRETS D’AUTOR, DE PROPIETAT INDUSTRIAL I/O INTEL·LECTUAL
Els participants garanteixen a COMÍN que disposen dels drets d’autor, de propietat industrial i/o intel·lectual, consentiment exprés o de qualsevol altra naturalesa sobre els comentaris i/o informació remeses per tal de fer la participació al sorteig.

 

11. CADUCITAT DE LA PROMOCIÓ
Aquesta promoció caduca, amb caràcter general, el dia 8 de març de 2024 a les 23:59 h.

 

12. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES/ CONSIDERACIONS GENERALS
De conformitat amb l’article 13 i següents del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) COMÍN us informa que totes les dades de caràcter personal que directament ens proporcioni en el transcurs de la promoció o en el moment del lliurament del premi seran tractades amb la finalitat de gestionar la promoció i lliurar el premi al guanyador.
Les dades personals objecte del tractament seran les que es poden incloure si escau en qualsevol de les categories següents: dades de caràcter identificatiu (nom, cognoms, domicili), dades de característiques personals (dades familiars, adreça postal, telèfon, correu electrònic, fills , nacionalitat, llengua, sexe, etc.). La base legal del tractament és la relació contractual per a la gestió i el correcte desenvolupament de la promoció.
Les dades de caràcter personal es mantindran mentre romanguin en vigor la promoció. Aquesta acceptació es pot revocar en qualsevol moment. Això no obstant, en revocar el consentiment la participació de l’usuari en la promoció quedarà anul·lada.
COMÍN no cedirà ni transferirà les vostres dades personals a tercers, llevat de disposició legal en contra.
El participant pot exercir davant de COMÍN els drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat pot enviar la vostra sol·licitud al delegat de protecció de dades per correu electrònic info@comin-joieriacreativa.com. En tot cas, linteressat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú. La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació comportarà l’exclusió del participant, i com a conseqüència d’aquesta, COMÍN quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb dit participant.
COMÍN es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció, sempre que hi hagi una causa que ho justifiqui.
COMÍN es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que facin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció i el compliment dels seus requisits.
Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, COMÍN, així com els participants en aquesta Promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona Capital, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret que els correspongués o fos propi si en tinguessin.